Mediacja

Jest to rozmowa stron służąca rozwiązaniu konfliktu i znalezieniu porozumienia między stronami, której towarzyszy osoba mediatora. Mediator ułatwia stronom dojście do porozumienia poprzez tworzenie bezpiecznej atmosfery zgodnie z zasada poufności, jest neutralny – nie narzuca stronom rozwiązań oraz bezstronny – dba o równowagę stron w czasie całego procesu.

Mediacja jest procedurą, której można poddać każdy rodzaj sporu. Jedynym warunkiem jest wyrażenie dobrowolnej zgody na udział w niej przez strony konfliktu.

Mediacja adresowana jest dla:

  • par, które się rozwodzą i chcą ustalić: podział majątku, podział obowiązków w opiece nad dziećmi,
  • rodzin, które przeżywają trudną sytuację życiową, konflikt który wymaga świeżego bezstronnego przedyskutowania z osoba trzecią,
  • firm, w których dochodzi do sytuacji spornych, konfliktowych między pracownikami, zarządem, kontrahentami.

Do osiągnięcia porozumienia mediacyjnego najczęściej potrzeba od kilku do kilkunastu spotkań

Koszt 90- minutowej mediacji to 250zł.