ETAP WSTĘPNY

ROCZNE SZKOLENIE skierowane do pedagogów, psychologów, nauczycieli i pracowników socjalnych pracujących z dziećmi i młodzieżą w placówkach oświatowych, terapeutycznych, ośrodkach wsparcia dziennego oraz wielofunkcyjnych placówkach opiekuńczo-wychowawczych.
Celem szkolenia jest podnoszenie kompetencji psychospołecznych, niezbędnych w pracy z ludźmi, poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia warsztatowych zajęć na temat komunikacji, asertywności, profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania agresji, a także szeroko pojętej pomocy psychologicznej w pracy z dziećmi i młodzieżą. Umożliwiając korzystanie z oferty szkoleniowej, zajęcia realizowane są w wielu miastach Polski między innymi w: Krakowie,Białymstoku,
Bydgoszczy, Gdańsku, Gdyni, Katowicach, Lublinie, Łodzi, Poznaniu,Rzeszowie, Szczecinie, Warszawie czy Wrocławiu.

 

Konstrukcja szkolenia

 • 40 godzin – Trening interpersonalny, umożliwiający doświadczenie siebie w relacji z grupą, określenie swoich możliwości oraz ograniczeń w sytuacji grupowej (40 godzin)
 • 130 godzin – siedem dwudniowych, weekendowych spotkań warsztatowych odbywających się raz w miesiącu, będących wprowadzeniem w tematykę socjoterapii, psychoedukacji oraz poradnictwa, a także podstawowych metod pracy plus jednodniowy warsztat wprowadzający do wakacyjnego zgrupowania szkoleniowego

Warsztaty te obejmują swoim zakresem poniższe tematy:

 • elementy psychologii ogólnej
 • elementy pedagogiki i psychologii rozwojowej
 • teoria socjoterapii
 • diagnoza socjo – i psychoterapeutyczna dzieci i młodzieży
 • kontakt terapeutyczny
 • komunikacja interpersonalna
 • fazy rozwoju grupy i zjawiska w niej zachodzące
 • elementy terapii indywidualnej i grupowej
 • elementy profilaktyki uzależnień
 • rysunek w pracy terapeutycznej
 • teoria i zastosowanie psychodramy
 • elementy treningu twórczości, asertywności i relaksacji

Razem 170 godzin zajęć
Ukończenie szkolenia umożliwia kontynuowanie nauki w etapie zaawansowanym Psychodynamicznego Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży

Warunkiem zaliczenia Szkolenia jest:

 • pozytywny wynik zaliczenia pracy pisemnej,
 • zaliczenie zajęć składających się na szkolenie,
 • uregulowane sprawy formalne